Biuro Rachunkowe Warszawa

  Jesteśmy młodym, prężnym , 18 osobowym zespołem, który od maja 2001 roku zdobył ponad 250 klientów.

Naszą zaletą jest rzetelność , skrupulatność , kompetencja. Jesteśmy elastyczni, potrafimy dostosować się do potrzeb i wymagań naszych klientów. Szczególną uwagę przywiązujemy do jakości świadczonych przez nas usług.

W związku z obsługą różnorodnych podmiotów gospodarczych i działalności jednoosobowych zdobyliśmy szerokie doświadczenie zawodowe.

Nasz Klient otoczony jest profesjonalną opieką , zawsze służymy radą i pomocą. Niestraszne są  nam kontrole podatkowe- potrafimy szybko i sprawnie pomóc przez nie przejść naszemu Zleceniodawcy

Pracujemy na najnowszych, wciąż aktualizowanych programach komputerowych.

 

  Oferta

Księgi Handlowe:

1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się:

- dziennik,

- konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

2) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:

- odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,

- ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

- ewidencje wyposażenia,

3) sporządzanie deklaracji podatkowych,

4) sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej

– podatkowej księgi przychodów i rozchodów

– ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

– ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

– ewidencji wyposażenia,

-  dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.

2) sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

 

Ryczałt Ewidencjonowany:

1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej:

- ewidencji ryczałtu,

- ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

- wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

–dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej .

2) sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

 

Kadry i Płace

1) prowadzenie ewidencji pracowników;

2) prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych;

3) prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy;

4) rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie;

5) rejestracja zwolnień lekarskich;

6) wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace;

7) sporządzanie sprawozdań Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane);

8) dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów);

9) prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników ;

10) naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami;

11) sporządzanie list płac;

12) prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja;

13) naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz  prowadzenie kart zasiłkowych;

14) naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło;

15) sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń;

16) sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń;

17) sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A);

18) sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R),  oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;

19) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników;

20) wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.