REGULAMIN SERWISU NESTOR ONLINE

Spis treści

A. Definicje i warunki korzystania z serwisu

B. Procedura rejestracji

C. Funkcje serwisu i ich dostępność

D. Zastrzeżenia

E. Płatności

F. Bezpieczeństwo

G. Obowiązki Użytkownika i Biura

H. Postanowienia końcowe

 

A. Definicje i warunki korzystania z serwisu

1. DEFINICJE

1.1. Właściciel serwisu – właścicielem serwisu jest Biuro Rachunkowe NESTOR Artur Piętaszewski, ul. Jagiellońska 58/33a, 03-468 Warszawa, NIP 5221088059, REGON 011987845, tel. 022 618-54-84, fax 022 618-40-18, 0 506-118-803, zwany też dalej Biurem

1.2. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem: http://www.rachunkowe.pl świadczący usługi wyłączie na rzecz podmiotów gospodarczych polegające m.in. na umożliwieniu Użytkownikom  korzystania z usług księgowych i kadrowych, korzystania z repozytoriów z elektronicznym obiegiem dokumentów EOD, zestawień i wyników księgowych, modułu zlecania spraw księgowych oraz modułu zamówień z elektronicznym  rozliczaniem  należności.

1.3. Administrator - osoba  wyznaczona przez właściciela serwisu, odpowiedzialna za prowadzenie Serwisu, w tym w szczególności dbanie o przestrzeganie przepisów Regulaminu, kontakt i wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz inne powierzone mu zadania. Administratorem serwisu jest firma EVOMEDIA MAREK DOWNAR, ul. Słonimskiego 3/7, 80-280 Gdańsk

1.4. Procedura rejestracyjna – proces zapisania nowego Użytkownika do Serwisu. Składowymi procesu są następujące podprocesy:

- rejestracja Użytkownika za pomocą formularza rejestracyjnego pod adresem internetowym  http://www.rachunkowe.pl/Account/Register

- weryfikacja zarejestrowanego Użytkownika przez Biuro lub jego przedstawiciela

- nawiązanie stosunku prawnego z Użytkownikiem przez Biuro poprzez podpisanie Umowy na prowadzenie księgowości (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

1.5. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna reprezentująca podmiot gospodarczy, która po przejściu procedury rejestracyjnej otrzymuje własne Konto w serwisie, dzięki któremu może korzystać z usług oferowanych przez Biuro za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik zwany jest dalej także Klientem

1.5.1. Podmiot gospodarczy - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego korzystający z Serwisu.

 

1.6. Konto – indywidualne konto Użytkownika w serwisie dające możliwość korzystania z usług Serwisu.

W Serwisie występują trzy rodzaje kont zwane też dalej Pakietami:

- KPIR – posiada 3 warianty: KPIR1, KPIR2, KPIR3 zwane też dalej odpowiednio Pakiet MINI,

  Pakiet OPTYMALNY, Pakiet PRESTIŻ

- Kadry

- Pełna Księgowość

 

1.7. Regulamin - niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki stanowiące jego integralną cześć.

1.8. Login - indywidualna i unikalna Nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego wybrana podczas rejestracji w Serwisie, loginem jest wpisany w formularzu rejestracji adres e-mail.

1.9. Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może uzyskać informacje na temat działania Serwisu.

1.10. Panel użytkownika - indywidualny profil Użytkownika w Serwisie umożliwiający mu m.in.  dostęp do usług i danych, zamówień, wyników i zestawień, dokumentów i spraw księgowych.

1.11. Cennik – określa wykaz świadczonych przez Serwis usług płatnych i ich cen. Interaktywny cennik w formie elektronicznej – znajduje się pod adresem internetowym http://www.rachunkowe.pl/Account/Register

1.12. Dokument – umożliwiający obliczenie przychodu bądź kosztu, stworzony w ramach korzystania z Serwisu przez Użytkownika, możliwy do wydrukowania wpis dokonywany w formie elektronicznej, w tym wypełniona faktura sprzedaży (VAT, proforma, zaliczkowa, marża, korygująca), dowód wewnętrzny, dodawany koszt lub inny dokument związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

1.13. Faktura – zgodnie z przepisem art. 2 pkt. 32 ustawy o podatku od towarów i usług przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej, wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. Serwis umożliwia Użytkownikom wystawianie Faktur w powyższym rozumieniu, a także umieszczanie faktur wystawionych w zewnętrznych systemach w Serwisie w postaci elektronicznej, w postaci dokumentów zeskanowanych.

1.14. Hasło – wygenerowany przez Serwis, z możliwością późniejszej zmiany, ciąg znaków, służący do uwierzytelnienia Użytkownika w Serwisie.

 

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU. 

2.1 Niniejszy Regulamin, określa zasady funkcjonowania Serwisu, zasady korzystania z Serwisu, w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników oraz usługi oferowane im przez Serwis, a także opis sposobu rozliczania zamówień i należności za usługi Biura świadczone za pośrednictwem Serwisu.

2.2. W celu korzystania z Serwisu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu Rejestracji. Akceptacja powyższa równoznaczna jest z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu

2.3.Regulamin niniejszy może podlegać zmianom w ramach obowiązujących przepisów prawa.

2.4. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Biuro i Serwis jest co najmniej dysponowanie kontem poczty elektronicznej e-mail oraz dokonanie prawidłowej rejestracji w Serwisie w sposób określony niniejszym Regulaminem oraz podpisanie Umowy na prowadzenie księgowości z Biurem. Biuro zastrzega sobie prawo do czasowego bądź trwałego wyłączenia dostępu do usług Serwisu i Biura Użytkownikom nieprzestrzegającym postanowień niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.

2.5. Korzystanie z usług Biura i Serwisu jest płatne. Użytkownik, chcący skorzystać z funkcji Serwisu, musi posiadać obywatelstwo polskie lub być osobą prawną z siedzibą na terytorium Polski.

2.6. Wymagania i warunki techniczne oraz warunki inne

2.6.1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji - oprócz w/w - także konto poczty elektronicznej (email). Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz niezbędne oprogramowanie.

2.6.1. Biuro ani Administrator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie Serwisu w przypadku, gdy użytkownik korzysta z nieaktualnej przeglądarki internetowej. Zalecanymi przeglądarkami są: Chrome, Firefox.

2.7. Komunikaty i sformułowania generowane przez Serwis, w tym wysyłane do użytkowników powiadomienia e-mailowe, stanowią integralne postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.8. Użytkownik powinien posiadać konto poczty elektronicznej oraz może być wymagany telefon komórkowy do odbierania wiadomości sms. Wszelkie urządzenia niezbędne użytkownikowi do korzystania z Serwisu musi on zapewnić sobie we własnym zakresie.


B. Procedura rejestracji

3. REJESTRACJA

3.1. Rejestracja w celu korzystania z usług Biura i Serwisu jest możliwa jedynie po wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http://www.rachunkowe.pl/Account/Register.

3.2. Wprowadzone dane Firma może aktualizować, modyfikować oraz poszerzać poprzez opcję Twój profil po zalogowaniu do Serwisu. Przez zalogowanie rozumie się wpisanie w formularzu logowania poprawnych danych rejestracyjnych w postaci loginu i hasła, które nadane zostają podczas Procedury rejestracji.

3.3. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że:

a) są one zgodne z prawdą,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

c) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i pokrewnej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) od administratora serwisu,

d) administratorem danych osobowych Użytkowników jest administrator serwisu,

3.4. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności jego hasło dostępowe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przy użyciu jego hasła dostępowego przez osoby niepowołane.

3.5.W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.

3.6. Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby jego dane podane przy rejestracji w serwisie były stale aktualne. Aktualizacja danych możliwa jest po zalogowaniu w serwisie.

3.7. Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do swoich danych osobowych oraz ich zmianę, za pośrednictwem stron internetowych Serwisu. Użytkownik może ponadto zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług Serwisu.

3.8. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Konta w Serwisie w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian regulaminu. Procedura rezygnacji z posiadania Konta w Serwisie została szczegółowo opisana w Polityce ochrony prywatności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.9. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego Konta osobom trzecim.

3.10. Użytkownik celem korzystania z serwisu może korzystać z pomocy dotyczącej funkcjonalności serwisu zamieszczonej w sekcji C niniejszego Regulaminu lub przez skierowanie zapytania do obsługi Serwisu. Kontakt administratora serwisu z Użytkownikami Serwisu będzie odbywał się za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem następującego adresu e-mail: biuro@rachunkowe.pl . Biuro zastrzega 30 dniowy termin odpowiedzi liczony w dniach roboczych na żądania Użytkowników wysyłane drogą opisaną w niniejszym punkcie.

 

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe  zbiera i przetwarza właściciel Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką ochrony prywatności stanowiącą podpunkt F.5. niniejszego Regulaminu.

4.2. Polityka ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu i stanowi jego integralną część . Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego regulaminu, w momencie rejestracji w Serwisie, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Serwis może postępować z przekazanymi danymi. Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim, poza okolicznościami wskazanymi w niniejszym regulaminie, może nastąpić jedynie w sposób i na warunkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

 

C. Funkcje serwisu i ich dostępność

Poniżej opisano wybrane funkcjonalności Serwisu. Operator może w dowolnej chwili zmienić Funkcjonalności Serwisu wprowadzając nowe funkcje lub udogodnienia dla Użytkowników lub modyfikując istniejące już funkcjonalności. Serwis umożliwia ewidencjonowanie operacji gospodarczych począwszy od daty …..

1. Rejestracja w Serwisie rachunkowe.pl

Formularz rejestracji dostępny jest po kliknięciu Zarejestruj w prawym górnym rogu Serwisu lub przez Pokaż szczegóły na stronie głównej Serwisu:

 

1 – KPIR – zarejestrowanie firmy dla prowadzenia księgowości w formie Księgi Przychodów i Rozchodów (Pakiet KPIR)

KPIR1 - MINI – pakiet, w którym dokumenty kosztowe i przychodowe są samodzielnie księgowane przez Klienta

KPIR2 - OPTYMALNY – pakiet, w którym dokumenty kosztowe obsługuje księgowa na podstawie skanów, przychodowe są samodzielnie księgowane przez Klienta

KPIR3 - PRESTIż – pakiet, w którym dokumenty kosztowe i przychodowe obsługuje księgowa na podstawie przesłanych przez Klienta skanów, tworząc KPIR.

Na cenę pakietu składa się: rodzaj wybranego pakietu, liczba dokumentów i liczba godzin konsultacji księgowej.

 

Pakiet KPIR mogą wykorzystywać następujące formy prawne firm:

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- spółka cywilna

- spółka jawna

 

2 – KADRY – zarejestrowanie firmy dla prowadzenia usług kadrowych w dwóch możliwych wariantach:

2.1. Obsługa kadrowo-płacowa – wiąże się z comiesięcznym wykonywaniem przez kadrową dla podanej liczby pracowników następujących dokumentów:

- deklaracja ZUS

- Lista płac

- PIT4 / PIT4R

 

2.2. Obsługa płacowa – wiąże się z comiesięcznym wykonywaniem przez kadrową dla podanej liczby pracowników następujących dokumentów:

- Lista płac

- PIT4 / PIT4R

Na cenę pakietu składa się: wybrany wariant kadr i liczba pracowników w wybranym wariancie oraz liczba h konsultacji z kadrową.

Pakiet Kadry mogą wykorzystywać następujące formy prawne firm:

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- spółka cywilna

- spółka jawna

- spółka komandytowa

- spółka z o.o.

- spółka partnerska

- stowarzyszenie

- fundacja

 

3 – PK – zarejestrowanie firmy dla prowadzenia pełnej księgowości.

Należy podać przewidywaną miesięczną liczbę dostarczanych dokumentów i liczbę h konsultacji.

Cena pakietu ustalana jest przez Biuro na etapie aktywacji firmy. Użytkownik będzie poinformowany o proponowanej cenie przed podpisaniem Umowy.

 

Pakiet PK mogą wykorzystywać następujące formy prawne firm:

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- spółka cywilna

- spółka jawna

- spółka komandytowa

- spółka z o.o.

- spółka partnerska

- stowarzyszenie

- fundacja

 

2.1. KPIR MINI

2.1.1. Ustawienia

2.1.1.1. Dane – dane firmy

Nazwę pełną, Nazwę krótką, NIP, REGON, Data wprowadzenia do systemu

2.1.1.2. Pakiety – aktualne pakiety

Wyświetla bieżący pakiet i umożliwia jego modyfikację – zwiększenie liczby dokumentów lub przejście na wyższy pakiet całkowicie (np. z KPIR MINI na OPTYMALNY lub PRESTIŻ). Zmiana pakietu wchodzi w życie od początku następnego miesiąca po miesiącu, w którym dokonano modyfikacji bieżącego pakietu.

Zwiększanie pakietów jest możliwe w zakresie KPIR:

- wybrania innego wariantu KPIR (MINI, OPTYMALNY, PRESTIż)

- wybrania nowej liczby dokumentów

- wybrania nowej liczby h konsultacji

- dokupienia KADRY

- przejścia na PK (pełna księgowość)

 

2.1.1.3. Zamówienia – moje zamówienia

Lista zawiera zamówienia za usługi biura rachunkowego NESTOR ONLINE z możliwością opłacenia przez PAYU. Celem opłacenia usługi należy zaznaczyć dane zamówienie a następnie wybrać przycisk Opłać zamówienia.

 

2.1.1.4. Administracja – administracja firmą

4.1.1.4.1. Numeracja faktur – pozwala na indywidualną zmianę schematu numeracji faktur przychodowych, jakie wystawia w Serwisie KL.

                                                             

2.1.2. Dokumenty przychodowe

2.1.2.1. Faktury VAT – księgowanie do KPIR faktur przychodowych z poziomu tej listy

Lista faktur VAT wyświetla wszystkie faktury wystawione przez Klienta z Serwisie za pomocą przycisku Dodaj fakturę VAT.

 

 

 

  1. Data wystawienia – filtruje listę faktur po dacie wystawienia faktury
  2. Data zapisu do KPIR – filtruje listę faktur po dacie, z jaką zaksięgowano fakturę do KPIR
  3. Data zaksięgowania – filtruje listę faktur po dacie, w której dokonano czynności B

 

Po dodaniu faktury Klient może bezpośrednio zaksięgować ją do KPIR używając przycisku Zaksięguj. Wybór zaksięguj wyświetla poniższe okno księgowania faktury:

Informacje ogólne

- Nr dokumentu księgowanego

- Opis zdarzenia gospodarczego

- Czy mały podatnik

- Typ VAT

- Nazwa kontrahenta

- Kwota w KPIR – kwota netto – zostanie zapisana kwota netto z dokumentu do KPIR

- Uwagi do pozycji – miejsce na wpisanie uwag do pozycji

- Typ dokumentu - pierwotny czy korekta

 

Automatyczne rozliczanie

- Nie podlega rozliczeniu - domyślnie odznaczone - jeśli zostanie zaznaczone, to dwie poniższe pozycje (Czy zapłacono, Automatycznie rozlicz) zostaną ukryte i pozycja nie będzie automatycznie rozliczona – będzie należało rozliczyć ją ręcznie.

---- Czy zapłacono - domyślnie zaznaczone

---- Automatycznie rozlicz - domyślnie odznaczone - jeśli zostanie zaznaczone, to wyświetlone zostaną pozycje:

---------- Typ dokumentu finansowego - Przelew przychodzący, Zapłata przychodząca, KP, Płatność przychodząca, Kompensata

---------- Nr dokumentu finansowego - umożliwia wpisanie numeru dokumentu finansowego

 

Dostosuj daty - domyślnie odznaczone

Jeśli zostanie zaznaczone, można dostosować następujące daty:

- Data zapisu

- Data naliczenia VAT

- Data zapłaty

- Data odbioru faktury

- Data uzyskania przychodu

- Data wystawienia dokumentu

 

Dostosuj kwoty w VAT - domyślnie odznaczone

Jeśli zostanie zaznaczone, można wpisać dystrybucję kwoty netto i VAT na poszczególne stawki: NP, 23%, 8%, 5%, 4%, 0%, ZW

 

2.1.2.2. Pro forma

Lista faktur pro-forma. Dodawanie pro-forma – przycisk Dodaj Fakturę Proforma

 

2.1.3. Faktury kosztowe  – księgowanie do KPIR faktur kosztowych z poziomu tej listy

Lista faktur VAT wyświetla wszystkie faktury wystawione przez Klienta z Serwisie za pomocą przycisku Dodaj fakturę VAT.

Formularz księgowania faktur kosztowych uwzględnia:

Informacje ogólne

- Nr dokumentu księgowanego

- Opis zdarzenia gospodarczego

- Czy mały podatnik

- Typ VAT

- Nazwa kontrahenta

- Kwota w KPIR – kwota netto – zostanie zapisana kwota netto z dokumentu do KPIR

- Uwagi do pozycji – miejsce na wpisanie uwag do pozycji

- Typ dokumentu - pierwotny czy korekta

- Kolumna księgi:

-- 10 - zakup towarów

-- 11 - koszty uboczne zakupu

-- 12 - wynagrodzenia

-- 13 - pozostałe koszty

-- 15 - inne

-- Zakup wiele kolumn - rozwija wszystkie powyższe kolumny jednocześnie umożliwiając dystrybucję kwot pomiędzy poszczególne kolumny

 

Automatyczne rozliczanie

- Nie podlega rozliczeniu - domyślnie odznaczone - jeśli zostanie zaznaczone, to dwie poniższe pozycje (Czy zapłacono, Automatycznie rozlicz) zostaną ukryte i pozycja nie będzie rozliczona.

---- Czy zapłacono - domyślnie zaznaczone

---- Automatycznie rozlicz - domyślnie odznaczone - jeśli zostanie zaznaczone, to wyświetlone zostaną pozycje:

---------- Typ dokumentu finansowego - Przelew przychodzący, Zapłata przychodząca, KP, Płatność przychodząca, Kompensata

---------- Nr dokumentu finansowego - umożliwia wpisanie numeru dokumentu finansowego

 

Zakup paliwa - domyślnie odznaczone

Odliczenie VAT - pełne / proporcjonalne / bez odliczenia

 

Dostosuj daty - domyślnie odznaczone

Jeśli zostanie zaznaczone, można dostosować następujące daty:

- Data zapisu

- Data odliczenia VAT

- Data zapłaty

- Data odbioru faktury

- Data uzyskania przychodu

- Data wystawienia dokumentu

 

2.1.4. KPIR

Widok książki przychodów i rozchodów.

 

2.1.5. Inne ewidencje

2.1.5.1. Środki trwałe

Zawiera ewidencję środków trwałych pobranych z WAPRO.

2.1.5.2. Dowody wewnętrzne

Zawiera ewidencję dowodów wewnętrznych pobranych z WAPRO.

2.1.5.3. Wyposażenie

Zawiera ewidencję wyposażenia pobrane z WAPRO.

2.1.5.4. Dokumenty finansowe

Zawiera dokumenty finansowe pobrane z WAPRO.

2.1.5.5. Zdarzenia gospodarcze

Zawiera zdarzenia gospodarcze pobrane z WAPRO.

2.1.5.6. Noty korygujące

Zawiera noty korygujące pobrane z WAPRO.

2.1.6. Deklaracje podatkowe (wszystkie pobierane są z WAPRO)

2.1.6.1. VAT-7

2.1.6.2. PIT-5 / PIT5L

2.1.6.3. PIT36 / PIT36L

2.1.7. Samochody

Zawiera samochody pobrane z WAPRO.

 

2.2. KPIR OPTYMALNY

Różnice względem MINI:

- dokumenty kosztowe wysyłane są skanami do księgowej NESTOR ONLINE i księguje je księgowa NESTOR ONLINE

2.2.1. Dokumenty przychodowe  – księgowanie do KPIR faktur przychodowych z poziomu tej listy

Księgowanie faktur przychodowych odbywa się analogicznie jak w 3.1.2.1.

 

2.2.2. Dokumenty kosztowe  – wysyłanie do księgowej faktur przychodowych z poziomu tej listy – KS księguje

W pakiecie OPTYMALNY klient nie musi samodzielnie księgować faktur kosztowych. Wystarczy, że za pomocą przycisku „+Dodaj” klient umieści skan faktury kosztowej w Serwisie.

Po uploadzie pliku za pomocą Wyślij, klient może go wysłać do księgowej (dokument będzie zaksięgowany) lub pozostawić w repozytorium (dokument nie będzie księgowany). Wysłanie do księgowej.

 

2.3. KPIR PRESTIż

Różnice względem MINI i OPTYMALNY:

2.3.1.A. Dokumenty przychodowe

2.3.1.B. Repozytoria przychodowe

- dokumenty przychodowe wysyłane są skanami do księgowej NESTOR ONLINE i księguje je księgowa NESTOR ONLINE

Wysyłanie dokumentów przychodowych do księgowej odbywa się z Rezpozytorium przychodowego.

Do repozytorium można dodać faktury wystawione w Serwisie (1) lub skany z innego systemu (2):

1. Na liście Dokumenty przychodowe -> Faktury VAT -> Wystawienie dokumentu przychodowego w Serwisie przez Dodaj fakturę VAT -> Wyślij do repozytorium -> Wyślij do księgowej

2. Dodanie skanu dokumentu sprzedażowego z innego systemu – przez Repozytoria -> Przychodowe -> Dodaj -> Wyślij do księgowej

Podsumowanie: aby wysłać w pakiecie PRESTIŻ dokument przychodowy do księgowej należy 1) dodać go na liści faktur VAT, wysłać do repozytorium, a następnie z repozytorium wysłać do księgowej lub dodać skan faktury sprzedażowej prosto do repozytorium i wysłać do księgowej.

 

2.3.2. Dokumenty kosztowe

- dokumenty kosztowe wysyłane są skanami do księgowej NESTOR ONLINE i księguje je księgowa NESTOR ONLINE

W pakiecie PRESTIż klient nie musi samodzielnie księgować faktur kosztowych. Wystarczy, że za pomocą przycisku „+Dodaj” klient umieści skan faktury kosztowej w Serwisie w zakładce Dokumenty kosztowe.

 

2.4. MIESIĘCZNE LIMITY DOKUMENTÓW W KPIR

2.4.1. Definicja limitu dokumentów

Niezależnie od pakietu MINI, OPTYMALNY czy PRESTIż klient w ramach abonamentu ma możliwość zaksięgowania liczby dokumentów w wybranym podczas rejestracji limicie ilościowym.

Progi dokumentów::

PRÓG1  0-10     

PRÓG2  20-25          

PRÓG3  25-50          

PRÓG4  50-75          

PRÓG5  75-100          

…. co 25 ….

PRÓGN do 500

Oznacza to, że Klient, który podczas rejestracji wybrał liczbę dokumentów np.

7 – zostanie zapisany do progu 1 i będzie miał abonament do 10-ciu dokumentów

19 - zostanie zapisany do progu 2 i będzie miał abonament do 25-ciu dokumentów

72 - zostanie zapisany do progu 4 i będzie miał abonament do 75-ciu dokumentów

 

2.4.2. Przekraczanie miesięcznego progu dokumentów w trakcie trwania miesiąca

Dokument liczony jest jako wykorzystany (liczba pozostałych dokumentów jest zmniejszana o 1), gdy:

- w KPIR MINI zostanie zaksięgowany przyciskiem Zaksięguj

- w KPIR OPTYMALNY zostanie zaksięgowany przyciskiem Zaksięguj lub wysłany do księgowej przyciskiem Wyślij do księgowej

- w KPIR PRESTIŻ zostanie wysłany do księgowej przyciskiem Wyślij do księgowej

 

 

Pakiet

 

 

Kosztowe – akcja zmniejszająca limit dokumentów

 

Przychodowe – akcja zmniejszająca limit dokumentów

 

MINI

 

 

Lista faktur kosztowych – Zaksięguj

 

Lista faktur przychodowych – Zaksięguj

 

OPTYMALNY

 

Lista faktur kosztowych – Wyślij do księgowej

 

Lista faktur przychodowych – Zaksięguj

 

 

PRESTIż

 

 

Lista faktur kosztowych – Wyślij do księgowej

 

Repozytorium przychodowe – Wyślij do księgowej

 

W przypadku księgowania / wysyłania do księgowej przez Klienta dokumentów ponad limit wykupionego abonamentu:

Podczas dodawania dokumentów w ramach liczby wykupionego abonamentu

 

Przy przekroczeniu o 1 próg – opłata z dołu (po dodaniu paczki +1 od abonamentu)

- generowane jest zamówienie na kolejny pakiet

- można dodawać do progu +1 od abonamentowego bez opłaty z góry

 

Przy przekroczeniu o 2 progi – opłata z góry za paczkę dokumentów

- generowane jest zamówienie na kolejny pakiet

- trzeba opłacić z góry zamówienie na paczkę dokumentów +2 od abonamentu

 

2.5. KLIENT KADRY

2.5.1. Ustawienia

2.5.1.1. Dane rejestracyjne

Nazwa pełna, Nazwa krótka, NIP, REGON, Data wprowadzenia do systemu

2.5.1.2. Dane adresowe

Adresy siedziby

2.5.1.3. Rachunki bankowe

Rachunki bankowe z ich nazwą banku, numerem rachunku, walutą rachunku, krajem, miastem, ulicą, czy zamknięty.

2.5.1.4. Udziałowcy

Udziałowcy firmy, jeśli istnieją, z podanym % udziałów.

2.5.2. Pracownicy

KL powinien dodać pracownika przez Serwis, następnie zatwierdzić go, aby Kadrowa przyjęła pracownika do obsługi.

Lista pracowników – kolumny: Nazwisko, Imię, Drugie imię, PESEL, NIP, Nr dowodu, Akcje – szczegóły pokazują dane rozszerzone pracownika podzielone na sekcje:

2.5.2.1. Dane osoby

Nazwisko, Pierwsze imię, Drugie imię, Imię ojca, Imię matki, Miejsce urodzenia, Data urodzenia, Pesel, NIP, Płeć, Rodzaj pracownika, Numer paszportu, Telefon, Czy korzysta z funduszu bezosobowego, ZUS, Urząd skarbowy.

2.5.2.2. Adresy pracownika

Adresy zamieszkania, zameldowania i korespondencyjne.

2.5.2.3. Przebieg zatrudnienia

Zawiera miejsca zatrudnienia.

2.5.2.4. Wykształcenie

Wykształcenie i Wykształcenie uzupełniające

2.5.2.5. Stan rodzinny

Osoby w rodzinie pracownika

2.5.2.6. Rachunki

Rachunki pracownika

2.5.2.7. Ewidencja nieobecności

Zawiera kalendarz nieobecności pracownika zintegrowany z WF-Gang.

2.5.2.8. Umowy

Umowy o pracę, Umowy okresowe, Umowy okresowe do projektów

2.5.3. Projekty

Definiuje projekty, w jakich mogą uczestniczyć pracownicy.

2.5.4. Dokumenty kadrowe

Wyświetla deklaracje i dokumenty kadrowe.

 

2.5.5. Sprawy

Klient z pakietem KADRY

jeśli obsługa kadrowo-płacowa

comiesięczne

do 10 dnia każdego miesiąca SPRAWA „Deklaracja ZUS”

do 20 dnia każdego miesiąca SPRAWA „Lista płac”

do 20 dnia każdego miesiąca SPRAWA „PIT4 za pracownika”

coroczne

do 20 stycznia za poprzedni rok – SPRAWA „PIT4R” (termin jej złożenia to 31 stycznia)

jeśli obsługa płacowa

comiesięczne

do 20 dnia każdego miesiąca SPRAWA „Lista płac”

jeśli obsługa umów o dzieło

KL powinien sam generować zadania – domyślny tytuł zadania ustawiany jest na „Umowa o dzieło z dnia …..”

 

2.5.6. Repozytoria

Kadrowe, Urzędowe i Inne.

Brak ograniczenia na liczbę dokumentów.

 

2.6. Faktury elektroniczne Użytkownika

2.6.1. Użytkownik korzystając z funkcjonalności „Dokumenty przychodowe” może wysyłać wystawiane przez siebie faktury w formie elektronicznej w formacie PDF, jeśli uprzednio uzyska akceptację od swojego kontrahenta tego sposobu przekazywania faktury.

2.6.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie akceptacji, o której mowa w punkcie 2.6.1.

2.6.3. Serwis archiwizuje wybrane dane wprowadzone przez Użytkownika do portalu, mimo to, dla celów redundancji i zwiększenia bezpieczeństwa na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność zapewnienia archiwizacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz w sposób zgodny ze stosownymi przepisami prawa, jeśli dotyczą.

 

D. Zastrzeżenia

1. Serwis nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami Serwisu, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Użytkownikami serwisu.

2. Serwis nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania oferowanej przez Użytkownika usługi, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Użytkowników.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem informacji zawartych w Serwisie.

4. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników na stronie Serwisu.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. 2002.144.1204). Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronie Serwisu działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:

a) umieszczanie przez użytkowników na stronie Serwisu treści sprzecznych z prawem jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety

b) umieszczanie przez użytkowników na stronie Serwisu materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawdą oświadczenia Użytkowników co do posiadanych przez nich praw, w tym praw autorskich do utworu, koncesji, pozwoleń, czy licencji.

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w usługach oferowanych przez Serwis.

7. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Użytkowników do korzystania z adresów e-mail. Za Użytkownika uznaje się osobę, której dane zostały wpisane w ramach Rejestracji.

8.Administratorzy Serwisu dokładają wszelkich starań, aby Serwis działał poprawnie i bez usterek. Serwis jednak nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku ewentualnego nieprawidłowego działania Serwisu. Serwis nie udziela gwarancji dot. jego poprawnego działania. W szczególności Serwis nie odpowiada za brak możliwości dostępu do stron Serwisu w razie usterek, awarii lub przerw w działaniu, w tym spowodowanych przestojami zewnętrznych dostawców, na które Biuro nie ma wpływu.

9. Niniejszy regulamin do dnia 01.09.2014 znajduje się w wersji beta, co oznacza, iż może ulec zmianie, a jego postanowienia są w trakcie precyzowania. Wszelkie umowy między Biurem a Klientem końcowym zawarte na piśmie obowiązują niezależnie od niniejszego regulaminu, niezależnie od daty ich zawarcia i mają charakter nadrzędny nad niniejszym Regulaminem.

 

E. Płatności

1. Rejestracja w serwisie jest darmowa i nie wiąże się z żadnymi opłatami za dokonanie samej rejestracji.

2. Usługi odpłatne, dostępne w Serwisie wymienione są w bieżącym Cenniku, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Tytułem świadczenia usług Użytkownik wnosi opłaty w wysokości i w sposób wskazany w Cenniku. Właściciel Serwisu może wprowadzać dowolne rabaty, zniżki i upusty oraz promocyjnie znosić część lub całość opłat na czas oznaczony. Wprowadzenie rabatów, zniżek, zwyżek, upustów i promocji nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.

4. Opłaty za usługi świadczone przez Serwis mogą być wnoszone przez Użytkowników w następujący sposób:

a) przez przelew, dla klientów banków, które obsługują tego rodzaju usługę,

b) kartą płatniczą pozwalającą na płatności w Internecie,

c) przelewem lub wpłatą gotówkową,

7. Obsługą płatności zajmuje się serwis PAYU.pl, prowadzony przez spółkę PayU S.A. z siedzibą ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. Opłaty wnoszone poprzez serwis PAYU.pl odbywają się zgodnie z regulaminem serwisu, dostępnym na stronie: PAYU.pl

8. Usługi świadczone poprzez Serwis są aktywne, jeśli użytkownik dokonuje płatności zgodnie z terminami podanymi w zamówieniach w Serwisie www.rachunkowe.pl/PaymentOrder/List .

9. Jeśli w terminie podanym na zamówieniu, zamówiona usługa nie zostanie opłacona, zamówienie uważa się za przeterminowane oraz Biuro ma prawo zablokować usługi dla Użytkownika.

10. Faktury VAT za świadczone przez Serwis usługi są dostępne w formacie PDF, nieodpłatnie po zalogowaniu do Profilu.

11. Na wniosek Usługobiorcy serwis rachunkowe.pl wystawia fakturę VAT tytułem świadczonej usługi w formie papierowej, która na wniosek Usługobiorcy może zostać wysyłana na adres Usługobiorcy podany podczas Rejestracji.

12. Zamówienia, których kwota nie będzie odpowiadała kwocie dokonanej wpłaty będą anulowane, a pieniądze zostaną zwrócone na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy w ciągu 30 dni od przyjęcia zgłoszenia od Użytkownika. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przelewu bankowego oraz koszty prowizji pobranych przez Zarządzającego podczas dokonywania wpłaty.

13. Serwis poinformuje Użytkownika, że zbliża się termin wygaśnięcia ważności wykupionych przez niego usług oraz o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej / wykupieniu kolejnego pakietu.

14. W przypadku braku płatności w terminie zastrzeżonym w punkcie 13, Serwis będzie uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika.

 

F. Bezpieczeństwo

1. Hasło

Odpowiedzialność za nieudostępnianie hasła osobom trzecim lub nieuprawnionym spoczywa w całości na Użytkowniku.

2. Komputer użytkownika

2.1. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność korzystania z aktualnego systemu operacyjnego wyposażonego w aktualny program antywirusowy ze stale aktualizowaną bazą danych.

2.2. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność nieudostępniania komputera z zapamiętanymi danymi użytkownika Serwisu osobom nieuprawnionym. Użytkownik w takim przypadku powinien sprawdzić czy cache przeglądarki został wyczyszczony.

2.3. W przypadku zanotowania przez Użytkownika błędnego zachowania się Serwisu, niezależnie od przyczyny i źródła nieprawidłowości, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie administratora serwisu: biuro@evomedia.pl w tytule wpisując datę zgłoszenia w postaci: „NS/RRRR/MM/DD zgłoszenie błędu”.

2.4. Serwis zapewnia najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa danych, jaki można uzyskać środkami informatycznymi (redundancja serwerów, szyfrowanie transferu danych osobowych i danych finansowych, inne), jednak Biuro nie ponosi odpowiedzialności za utratę, skasowanie lub zmianę danych na koncie użytkownika i związane z tym możliwe konsekwencje.

 

G. Obowiązki Użytkownika i Biura

1. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

2. Użytkownik ma obowiązek posiadać oryginały (w przypadku faktur sprzedaży – kopie) dokumentów ewidencjonowanych w Serwisie.

3. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność dokumentów ewidencjonowanych w Serwisie ze stanem faktycznym.

4. Użytkownik zobowiązany jest kontrolować dokumenty ewidencjonowane w Serwisie pod względem formalnym  i rachunkowym.

5. Użytkownik ma obowiązek opisywania oryginałów dokumentów zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.)

6. Użytkownik zobowiązany jest wystawiać faktury sprzedaży ze stawkami VAT stosownymi dla sprzedawanych towarów / usług.

7. Użytkownik zobowiązany jest zachowywać kopie wystawionych lub wygenerowanych za pomocą Serwisu dokumentów, w tym w szczególności faktur sprzedaży, rejestrów VAT, podatkowej książki przychodów i rozchodów, w postaci wydruku z Serwisu lub zapisu elektronicznego wykonanego poza Serwisem (na komputerze Użytkownika lub zewnętrznym nośniku informacji.

8. Użytkownik Serwisu ma obowiązek wprowadzić dokumenty za dany miesiąc księgowy najpóźniej jeden dzień przed terminem płatności podatku PIT tj. do 19-go dnia każdego miesiąca do godziny 23:59. Tylko na podstawie dokumentów dostarczonych w w/w terminie Biuro ma obowiązek, z użyciem Serwisu, wysłać do organów podatkowych odpowiednie deklaracje podatkowe. Biuro nie odpowiada za niepoprawność wysłanych deklaracji wynikającą z dostarczenia dokumentów przez Użytkownika po terminie. Przez dostarczenie rozumiane jest umieszczenie dokumentów w Serwisie przez Użytkownika. Datą dostarczenia jest timestamp umieszczenia dokumentu w portalu, do odczytania którego uprawnienia ma administrator Serwisu.

9. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

10. Użytkownik ma obowiązek zachować ostrożność przy transakcjach nietypowych lub transakcjach o znacznej wartości i w razie wątpliwości zasięgnąć porady specjalisty zewnętrznego.

11. Użytkownik ma obowiązek, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i wprowadzeniem pierwszego dokumentu, do wprowadzenia prawidłowych, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych konfiguracyjnych Serwisu, znajdujących się w zakładce Ustawienia, co umożliwi mu prawidłowe korzystanie z funkcji Serwisu.

12. Użytkownik powinien unikać istotnych zmian w konfiguracji Serwisu po rozpoczęciu ewidencjonowania dokumentów w Serwisie np. nie powinien zmieniać częściej niż wynika to z konieczności schematu numeracji faktur.

13. Użytkownik winien stosować silne hasła zgodnie z wymaganiami Serwisu i winien chronić hasła przed dostępem osób trzecich.

14. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z opisem działania Serwisu i jego poszczególnych funkcji i stosować się do zaleceń i instrukcji Serwisu, wynikających bądź z opisu, bądź pojawiających się w trakcie użytkowania.

15. Użytkownik zobowiązany jest rzetelnie i sumiennie analizować instrukcje i ostrzeżenia z Serwisu generowane w interfejsie.

16. O ile Użytkownik korzystać będzie z usługi wysyłania e-Deklaracji oraz Użytkownik terminowo wprowadzi dokumenty wymienione w p.H.8. niniejszego Regulaminu, to Biuro dołoży należytej staranności, by Serwis terminowo wysyłał e-Deklaracje.

17. Biuro dołoży należytej staranności by Serwis poprawnie wyliczał podatki na bazie wprowadzonych dokumentów.

18. Biuro dołoży staranności, aby Serwis poprawnie ewidencjonował wprowadzone dokumenty.

19. Biuro dołoży staranności, aby Serwis był na bieżąco aktualizowany poprzez uwzględnianie zmian przepisów prawa mających wpływ na właściwe działanie Serwisu lub poszczególnych funkcji.

20. Serwis jest tylko wsparciem dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Biuro nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.

21. Biuro zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.

22. Biuro zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania na piśmie obniżenia wynagrodzenia Biura za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każde 3 godziny ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.

23. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność danych kontrahenta uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu.

24. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.

25. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Serwisu.

26. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie za pośrednictwem Serwisu faktur w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały.

27. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.

28. Biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

29. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Biura pod rygorem ich nieuwzględnienia.

30. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.

31. Biuro rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 30 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

32. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 

H. Postanowienia końcowe

1. Własność intelektualna serwisu

1.1.Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami Serwisu, należą do właściciela Serwisu. 
1.2.Użytkownicy oraz wszyscy, którzy nie dokonali rejestracji w Serwisie powinni domniemywać, iż wszelkie materiały nie będące ich wyłączną własnością są zastrzeżone i chronione prawem, a co za tym idzie zabronione jest ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody właściciela .

2. Zmiana regulaminu

2.1. Serwis zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie Użytkownicy zostaną powiadomieni co najmniej 7 dni przed jej wejściem w życie.
2.2. Powiadomienie o zmianie w treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez stosowną informację w Serwisie lub poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
2. 3. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w Serwisie.

 

3. Prawo właściwe i spory

3.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i innych ustaw.
3.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

4. Ważność

4.1. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
4.2. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przewidzianych Regulaminem konsekwencji.5. Polityka Prywatności

5.1. Serwis gromadzi i przetwarza dane osobowe za zgodą użytkowników oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług serwisu. Nasza polityka ochrony prywatności została stworzona by zapewnić użytkownikom serwisu ochronę i poufność ich danych osobowych nieprzeznaczonych dla innych użytkowników. Zbiór danych gromadzonych w serwisie został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem danych jest firma Nestor Biuro Rachunkowe Artur Tomasz Piętaszewski, ul. Jagiellońska 58 lok. 130, 03-468 Warszawa, powiat Warszawa, woj. mazowieckie

 

5. Przetwarzanie i zbieranie danych

5.2. Dane osobowe gromadzone w serwisie:

Imię i Nazwisko

Ulica i numer domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Adres e-mail

Login (nazwa użytkownika w serwisie)

Hasło

Nazwa i adres firmy

NIP

Imię Nazwisko i telefon osoby kontaktowej

oraz dane potrzebne do wystawienia faktury jeśli różnią się one od danych firmy.

5.4. W celu zapewnienia należytego zabezpieczenia danych naszych Użytkowników stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Biuro dokłada wszelkich starań, by pozwolić Użytkownikom na kontrolę udostępnianych informacji, zapewnić ochronę przed ich niepożądanym ujawnieniem lub zniszczeniem, zapobiegając nieupoważnionemu dostępowi osób trzecich. Komunikacja między serwerem, a komputerem w trakcie rejestracji, logowania oraz obsługi profilu użytkownika odbywa się z użyciem protokołu SSL.

5.5. Polityka plików cookies.

5.5.1. Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielki plik z informacją zapisywany przez Serwis na komputerze użytkownika. Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników. Służy również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie "ciasteczek" nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików „cookie". Zasadniczo nie uniemożliwia to korzystania z serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

5.5.2. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym i mogą to być: adres IP, URL, nazwa i wersja przeglądarki użytkownika, system operacyjny użytkownika, inne informacje z protokołu http.

5.5.3. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do „cookies” za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi.  Przechowywanie plików „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga uzyskania zgody Użytkownika, którą można wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Rekomendujemy pozostawienie serwisu bez zmiany ustawień dotyczących „cookies”, ponieważ wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia

a nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie przechowywania przez nas jego „cookies” lub uzyskiwania do nich dostępu i nie chce korzystać ze spersonalizowanego serwisu, może w tym celu w każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików „cookies” w swojej przeglądarce.

5.5.4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

5.6.Bezpieczeństwo hasła.

5.6.1. Każdy użytkownik powinien chronić dostęp do swojego hasła i nie powinien w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Za wszelkie działania użytkownika lub osób trzecich na rzecz jego konta odpowiada on sam. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z Panelu użytkownika.

5.6.2. Użytkownik dla ochrony swoich interesów zobowiązany jest zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Serwisu. W przypadku, gdy Użytkownik utraci hasło, możliwe jest wygenerowanie nowego Hasła za pomocą funkcji Przypomnij hasło. Po wybraniu tej funkcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.

5.7.Dostęp, zmiany i usunięcie danych osobowych: serwis umożliwia użytkownikom wgląd i zmianę danych osobowych poprzez Profil użytkownika. Do obowiązków Użytkownika należy, aby jego dane osobowe były zawsze aktualne. Usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy odbywa się na jego żądanie - należy wysłać zgłoszenie do Administratora Serwisu pod adresem biuro@evomedia.pl lub biuro@rachunkowe.pl . Zgłoszenie będzie rozpatrzone w ciągu najwcześniej 30 dni roboczych. W niektórych przypadkach Administracja Serwisu może odmówić usunięcia części danych osobowych użytkownika (np.: podejrzenie oszustwa, prowadzone śledztwo, nierozstrzygnięte spory, naruszony regulamin).

5.8. Wykorzystanie danych osobowych: dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do zalogowania się do naszego systemu, korzystania z funkcji serwisu i realizacji zawieranych transakcji w serwisie. Każdej ze stron zawartej za pośrednictwem serwisu transakcji zostaną udostępnione dane kontrahenta.

5.9. Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do obsługi zawieranych przez użytkownika transakcji . Mogą być od przekazywane do systemu obsługującego płatności w zakresie niezbędnym do obsługi płatności.

5.10. Dane o czynnościach podejmowanych w serwisie są gromadzone w celu ułatwienia kontaktu z administratorem serwisu oraz w celu rozwiązania ewentualnych sporów lub problemów.

5.11. Dane użytkownika, który wyraził chęć otrzymywania Newslettera zostaną wykorzystane w celu wysłania newslettera.

5.12. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane mogą być wykorzystywane i przetwarzane w celach marketingowych zarówno przez serwis jak i podmioty współpracujące. Użytkownik może cofnąć zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych w celach marketingowych co jest jednoznaczne z usunięciem konta użytkownika w serwisie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

5.13. Komunikacja z serwisem

W celu ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu, może on otrzymywać wiadomości e-mail na swoją skrzynkę, zarówno generowane automatycznie jak i bezpośrednio od pracownika serwisu. Do kontaktu użytkownika z serwisem służy użytkownikowi okno „Kontakt” stanowiące formularz do wypełnienia, który jest wysyłany do pracownika serwisu.

Ponadto w wypadku konieczności przekazania istotnych informacji użytkownikowi, pracownik serwisu może skontaktować się z użytkownikiem telefonicznie lub listownie.

5.14. Zmiany polityki prywatności

Informujemy, iż polityka prywatności może ulec zmianie w przyszłości. W szczególności, odmienne założenia polityki prywatności mogą wynikać ze zmian regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą publikowane na niniejszej stronie www.